Welkom bij Betterway.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij  Betterway.nl producten en/of diensten
van welke aard ook aan afnemer levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
Betterway.nl en op alle met Betterway.nl aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven
aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige
bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Betterway.nl in een contractuele relatie van
welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5 Betterway.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan
wettelijke normen van Nederland.
1.6 Door het gebruik van de website van Betterway.nl en/of het plaatsen van een
bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten
en plichten zoals die staan vermeld op de website.

 

2.Aanbiedingen en totstandkoming
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strektof tot de aanbieding is beëindigd.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een
andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de
koperis overhandigd  per e-mail of post is verzonden naar het door koper opgegeven
e-mailadres of hoofdadres.

2.6 De koper en Betterway.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst totstand komt, zodra aan
de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een
gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de
aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Betterway.nl zullenvoor zover de
wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail
verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de
belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk
(weer)gegeven of gedaan.  Betterway.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en
producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming
zijn. Afwijkingen kunnen in begin sel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of
ontbinding.


3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting tenzij specifiek omschreven.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij
die aanbieding. Deze vermelding wordt vermeld op de websitemet betrekking tot die
speciale aanbieding.
3.3 De koperis de prijs verschuldigd die  Betterway.nl in haar bevestiging conform artikel
2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in
de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de
overeenkomst door Betterway.nl worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld.

 

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling of
online betaling.
Vooruitbetaling geschiedt door het verschuldigde orderbedrag o.v.v. het ordernummer
over te maken op Rabobank rekeningnummer 1668.46.260 t.a.v. Betterway.nl. Na
ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
4.2 In het geval door Betterway.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het
enkel verstrijken van deze termijn de  koperin verzuim is. Betalingstermijnen kunnen
uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te
komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekeni ng van koper.
4.4 Ten laste van de koperkomen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke
aard dan ook, die Betterway.nl als gevolg van de niet nakoming door kopervan diens
(betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Betterway.nl bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden of verdere levering(en)op te schorten tot het moment
waarop de koperde betalingsverplichting(en)volledig is nagekomen, de betaling van
eventuele verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Betterway.nl
ernaar om bestellingen met een levertijd van 3 werkdagen te verzenden. Genoemde
levertijd geldt slechts alsindicatie en geldt nimmer als een bindendtermijn. Betterway.nl
kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de websiteof op andere
wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief
karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen, tenzij anders overeengekomen.
Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het
recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig
mogelijk, doch binnen 30dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koperwordt besteld, zal
worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan
de koperper e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de  kopertijdens de totstandkoming van de
overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de
overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan deklant
juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een
door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.Deze kunt u
bij Betterway.nl opvragen.


6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De koperis verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te
inspecterenop schade of andere inconsistenties. Overeenkomsten met kopers waar
uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de koperhet
recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te
oefenen binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit
herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
-tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van  koper;
-duidelijk persoonlijk van aard zijn;
-door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
-snel kunnen bederven of verouderen;
-van computerprogrammatuur indiende koper deverzegeling heeft verbroken;
6.2 Indien de kopervan het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft
gemaakt, dan draagt Betterway.nl zorg voor crediteringbinnen 30 dagen.


7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Pas na volledige betaling is het product eigendom van de koper.

 

8. Garantieen aansprakelijkheid
8.1 Betterway.nl garandeert dat de te leveren producten of diensten voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van
gebreken.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Betterway.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de
koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheidaan de kant van
Betterway.nl.
Betterway.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade,

indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien Betterway.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te
vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de
factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is
veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien
slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
-indien er veranderingen in of aan het product z ijn aangebracht, waaronder begrepen
reparaties die niet met toestemming van  Betterway.nl of de fabrikant zijn verricht; -indien
de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is

gemaakt;
-indien gebreken die het gevolg zijn vanniet met de bestemming corresponderend of
onoordeelkundig gebruik;
-indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De koperis gehouden Betterway.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter
zake van de overeenkomst tegen Betterway.nl mochten doen gelden, voor zover de wet
er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de
koperdienen te komen.
De koper is verplicht het product aan Betterway.nl te retourneren om zodoende een
goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien
een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Betterway.nl zich tot het leveren van een
gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de
rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de
overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de
rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de
overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
8.10 Dit artikel is niet van toepassing op consumentenkoop als bedoeld in titel 1 van
boek 7 Burgerlijk Wetboek.

 

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Betterway.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de
koperna te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de
overmacht.
9.2 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht
die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan
worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht
wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook,
blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en
onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in-en
uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten
of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij
door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen,
zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden
te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer
keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadeve rgoeding aanspreken.

 

10. Intellectuele eigendom
10.1 De kopererkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van
weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de
producten en/of met betrekking tot de websiteberusten bij Betterway.nl, haar
toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

11. Persoonsgegevens
11.1 Betterway.nl zal de gegevens van de koperuitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. Betterway.nl neemt daarbij de van toepassing
zijnde privacyregel-en wetgeving in acht.

 

12. Links
12.1 De sites van Betterway.nl kunnen advertenties van derden of koppelingen naar
andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft
Betterway.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

13. Consument en rechten
13.1 U kunt altijd Betterway.nl vragen welke gegevens van u worden gebruiktof
verwerkt. Ook kunt u per e-mail aan Betterway.nl vragen/adviserenverbeteringen,
aanvullingen of andere correcties aan te brengen, Betterway.nl zal dit dan intern
overleggen en zodoende uitvoeren.Indien u geen informatie of aanbiedingen wenst te
ontvangendan kunt u Betterway.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van
informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.